Jdi na obsah Jdi na menu

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky používání a ochrana dat

Podmínky používání a ochrana dat internetových stránek provozovaných skupinou First International Business Group a jejích partnerských společností.

Před použitím této stránky si prosím pečlivě přečtěte podmínky pro její používání!
1. ledna 2017
Obecná ustanovení
Skupina First International Business Group a její partnerské společnosti (dále jen "FIBG") tímto vydává podmínky a právní omezení používání internetových stránek (dále jen "Podmínky používání") na internetové adrese www.fibg.cz a na dalších registrovaných adresách (dále jen "Stránky").
Používání stránek
Váš přístup a použití této Stránky jsou výslovně podmíněny vaším souhlasem s Podmínkami používání. Dalšími vstupy a využíváním obsahu této Stránky jste vyjádřili svůj souhlas s těmito Podmínkami používání. Provozovatel Stránek skupina FIBG a její partnerské společnosti, je oprávněna provádět bez oznámení změny, úpravy, doplnění nebo zrušení částí těchto Podmínek používání. Váš další přístup a používání Stránky po provedení jakékoliv takové změny předpokládá váš souhlas se změněnými Podmínkami používání.
Účel
Stránka slouží především k informativnímu účelu. Tyto Podmínky používání se vztahují výlučně ke Stránce a nikoliv k jakémukoliv produktu nebo službě nabízené skupinou FIBG a jejími partnerskými společnostmi, jejíž podmínky se řídí příslušnými obchodními podmínkami a smlouvami s jejími zákazníky. Informace na této Stránce nejsou míněny jako podklad pro investiční nebo jiná rozhodnutí.
Odkazy na internetové stránky třetích stran
Stránky obsahují také odkazy na internetové stránky jiných společností a institucí, nad kterými nemá skupina FIBG a její partnerské společnosti žádnou kontrolu. Při návštěvě těchto stránek je nezbytné se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Skupina FIBG a její partnerské společnosti, nenese jakoukoliv odpovědnost za obsah, změny, aktualizace nebo případnou nefunkčnost internetových stránek třetích stran.
Všeobecná omezení využití
Informace poskytované na této Stránce nejsou určeny k distribuci nebo využití jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobou v kterékoliv jurisdikci nebo zemi, ve které by taková distribuce nebo využití byly v rozporu s právem nebo ve které by poskytování těchto informací bylo podmíněno registrací skupiny FIBG a jejích partnerských společností. Nejste oprávněni využít tuto Stránku k jakémukoliv nezákonnému účelu nebo jakýmkoliv způsobem, který by byl v rozporu s Podmínkami používání. Jste odpovědni za zajištění, že váš přístup a užití Stránky jsou v souladu s veškerými obecně závaznými právními normami. Nejste oprávněni rozšiřovat jakékoliv informace zveřejněné na Stránce nebo využívat Stránku nebo její obsah ke komerčním účelům. Veškerá práva, která nejsou Podmínkami používání výslovně udělena, jsou vyhrazena.
Vlastnická práva
Veškeré obchodní značky, loga a materiály, které lze okopírovat včetně textu, grafické a jiné symboly (společně dále jen "Materiály ve Vlastnictví") zveřejněné na Stránce jsou vlastnictvím skupiny FIBG a jejích partnerských společností, jejích klientů nebo obchodních partnerů. Berete na vědomí, že tyto Materiály ve Vlastnictví jsou chráněny obchodní značkou, právem kopírování, mezinárodními smlouvami nebo jiným duševním majetkem a zákony o vlastnických právech České republiky, Spojených Států Amerických a jiných zemí a že neoprávněné využití Stránky nebo Materiálů ve Vlastnictví může porušovat takové zákony. Žádné údaje zveřejněné na Stránce nejsou považovány (v důsledku překážky žalobního práva nebo jiným způsobem) za udělení jakékoliv licence nebo práva využití Materiálů ve Vlastnictví jinak, než jak je výslovně uvedeno v těchto Podmínkách používání. Jakákoliv statutární obchodní značka zveřejněná na Stránce se řídí statutem obchodních značek platným v České republice, pokud není uvedeno jinak.
Ochrana dat
Ochrana osobních údajů se týká výlučně informací získaných online a využívá postupy Stránky. Skupina FIBG a její partnerské společnosti, si je plně vědoma důležitosti ochrany osobních údajů a řádně dodržuje principy jejich ochrany v souladu s platnými právními předpisy. Tyto Podmínky používání popisují, které druhy informací od uživatelů této Stránky shromažďujeme, jak s těmito informacemi nakládáme a jak mohou sami uživatelé činit kvalifikovaná rozhodnutí týkajících se sdílení osobních údajů se skupinou FIBG a jejími partnerskými společnostmi.
Při návštěvě našich stránek nebo použití některých z našich produktů či služeb můžete být požádáni o poskytnutí údajů (např. vašeho jména, názvu vaší společnosti, adresy, čísla telefonu a faxu, e-mailové adresy a dalších informací) umožňujících vaši identifikaci a kontakt s vámi. Tyto informace nám umožňují poskytovat přesně takové služby, které právě potřebujete a které jsou uživatelsky přívětivé. Poskytnutí určitých služeb může být podmíněno vaší registrací.
Obdobně jako jiné komerční webové stránky, naše Stránka využívá standardní technologii nazývanou "cookies" a evidence webového serveru ke sběru informací o tom, jak je užívána naše Stránka. Cookies je softwarové zařízení webového prohlížeče (malé datové soubory uložené webovým prohlížečem na vašem pevném disku), které umožňuje webovým serverům identifikovat počítač použitý k přístupu na Stránku. Cookies slouží ke zlepšení vašeho uživatelského komfortu a k lepšímu uspokojování vašich potřeb při používání internetu. Většina prohlížečů je automaticky nastavena na akceptaci souborů cookies. Informace shromažďované prostřednictvím cookies a evidence webových serverů mohou zahrnovat datum a čas návštěvy, prohlížené stránky, čas strávený na naší Stránce a webové stránky navštívené těsně před a po naší Stránce.
Kdykoliv můžete poskytnutí osobních údajů odmítnout nebo vyřadit soubory cookies na vašem počítači odpovídajícím vyznačením v menu preferencí nebo volby ve vašem prohlížeči. Je však možné, že některé části naší Stránky nebudou fungovat správně, pokud vyřadíte cookies. Měli byste se poradit s vaším výrobcem nebo poskytovatelem prohlížeče, jestliže máte jakékoliv otázky týkající se vyřazení cookies.
Vámi poskytnuté informace o vás, vaší společnosti, a to včetně vaší e-mailové adresy nebo jiných údajů umožňujících identifikaci, může skupina FIBG a její partnerské společnosti, poskytnout třetím stranám, jako jsou např. výrobci, dodavatelé nebo jiné subjekty, jež jsou zapojeny do distribučního řetězce při dodávce produktu nebo při zajišťování služeb, které byly vámi vyžádány. Skupina FIBG a její partnerské společnosti, může rovněž poskytnout úhrnné statistiky o návštěvnících, o transakcích nebo jiných aktivitách na této Stránce.
Skupina FIBG a její partnerské společnosti, může zveřejnit informace o vás nebo vaší společnosti, pokud se v dobré víře domnívá, že se od ní požaduje, aby tak učinila v souladu se zákonem nebo se soudním řízením, aby reagovala na reklamace nebo aby chránila práva, majetek a bezpečnost vlastníka nebo provozovatele této Stránky a dalších subjektů.
Tato Stránka obsahuje spojení na stránky třetích stran, stejně jako na jiné stránky vlastněné nebo provozované skupinou FIBG a jejími partnerskými společnostmi. Další společnosti, které poskytují služby na této Stránce nebo jež inzerují na této Stránce či na ní mají svůj odkaz, mohou používat cookies nebo shromažďovat další informace o vás, pokud přejdete na jejich internetovou stránku. Prosím, mějte na paměti, že skupina FIBG a její partnerské společnosti, nenese odpovědnost za způsob ochrany soukromých údajů stránek jakékoliv třetí strany. Prosím, uvědomte si rovněž, že způsob takové ochrany jiných stránek vlastněných nebo provozovaných skupinou FIBG a jejími partnerskými společnostmi, se může výrazně lišit od programu ochrany této Stránky. Proto doporučujeme našim uživatelům pročíst si způsob ochrany soukromých údajů každé webové stránky, která shromažďuje osobně identifikovatelné informace.
Zřeknutí se záruk
Informace a materiály uvedené na Stránce včetně jejího obsahu, textu, grafiky, tabulek a dalších položek jsou poskytovány skupinou FIBG a jejími partnerskými společnostmi, na bázi "tak, jak jsou k dispozici" a skupina FIBG a její partnerské společnosti, neposkytuje záruku pokud jde o přesnost, přiměřenost nebo úplnost uvedených informací a materiálů a rovněž se tímto zříká ručení, v celém rozsahu umožněném použitelným právem, za jakékoliv a veškeré podmínky, implikované a zákonné záruky nebo jiné požadavky včetně avšak bez omezení na záruky za správné pojmenování, neporušení cizích práv, uspokojivou kvalitu, prodejnost a způsobilost ke specifickému účelu. Bez omezení na výše uvedené, skupina FIBG a její partnerské společnosti, neručí za to, že provoz této Stránky zůstane nepřerušen nebo bez omylů, že chyby budou opraveny a že tato Stránka nebo její skupinový systém nebudou napadeny viry nebo nevykáží jiné škodlivé prvky.
Skupina FIBG a její partnerské společnosti, neodpovídá ani neručí za pravdivost, obsah ani formu reklamy nebo inzerce, uveřejněné na Stránce a ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky mohou být součástí jejich reklamy nebo inzerce.
Omezení právní odpovědnosti
V žádném případě nebude skupina FIBG a její partnerské společnosti, nebo její obchodní partneři odpovídat vám nebo jakékoliv třetí straně za škody jakéhokoliv druhu vzniklé jakýmkoliv způsobem, přímo nebo nepřímo, v souvislosti s vaším vstupem nebo využitím Stránky (společně dále jen "Ztráty") a vy se tímto výslovně a neodvolatelně zříkáte, v celém rozsahu umožněným použitým zákonem, jakéhokoliv práva požadovat nebo vymáhat takové Ztráty. Bez omezení předchozí věty, skupina FIBG a její partnerské společnosti, nebude odpovídat za jakékoliv přímé, zvláštní, vedlejší, nepřímé nebo následné Ztráty (včetně, avšak bez omezení ztráty zisku, ztráty obchodu nebo dat nebo ztrátu dobré pověsti) vzniklé ve spojitosti s vaším využitím Stránky, i kdyby skupina FIBG a její partnerské společnosti, nebo jakákoliv jiná strana byla vyrozuměna o této možnosti. V případě, že výše uvedené omezení odpovědnosti bude shledáno neúčinným jakýmkoliv soudem příslušné jurisdikce, souhlasíte, že úhrnná odpovědnost skupiny FIBG a jejích partnerských společností, za jakékoliv ztráty bude omezena částkou jednoho amerického dolaru (1 USD).
Řídící právo a jurisdikce
Výklad a uplatnění těchto Podmínek používání se řídí zákony České republiky, bez ohledu na jejich možné kolize s ustanoveními zákona. Jakýkoliv právní úkon provedený na základě nebo ve spojitosti s těmito Podmínkami používání nebo vašeho přístupu nebo použití Stránky bude projednán výlučně příslušnými soudy se sídlem v České republice a vy tímto výslovně souhlasíte a podrobujete se takové jurisdikci a místu konání a předem se zříkáte jakékoliv námitky v této záležitosti.
Žádné prodlení nebo opomenutí skupiny FIBG a jejích partnerských společností, vykonat jakékoliv právo nebo požadovat dodržení jakéhokoliv ustanovení těchto Podmínek používání nebude považováno za zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.
Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek používání se stane nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným z jakéhokoliv důvodu u soudu příslušné jurisdikce, bude takové ustanovení pokládáno za oddělitelné od zbývajících podmínek a neovlivní platnost a vymahatelnost těchto zbývajících Podmínek používání.
Závěrečná ustanovení
Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Stránce, s výjimkou těchto Podmínek používání, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.
Tyto Podmínky používání Stránky je oprávněn měnit či doplňovat pouze jejich provozovatel skupina FIBG a její partnerské společnosti.
Aktuální Podmínky používání Stránky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.
Další informace

V případě jakýchkoliv vašich dotazů týkajících se Podmínek používání nebo vašeho zájmu o další informace kontaktujte nás prosím kdykoliv na: info@fibg.cz

Právní doložka

Webové stránky skupiny First International Business Group a jejích partnerských společností (dále jen "FIBG") na internetové adrese www.fibg.cz a na dalších registrovaných adresách (dále jen "Stránky") jsou připravovány výhradně za účelem poskytování informací třetích stran a tyto informace jsou od třetích stran přebírány, a to především o jimi nabízených produktech a poskytovaných službách. Tyto stránky jsou sestaveny skupinou FIBG a jejími partnerskými společnostmi, v dobré víře. Prosíme, abyste však vzali na vědomí, že tyto zprávy a informace mohou být nekompletní nebo mohou obsahovat nepřesnosti. Údaje a informace zde obsažené hovoří pouze o skutečnostech, které jsou uváděny a používány třetími stranami. Obsahy těchto zpráv a informací mohou být zastaralé. Skupina FIBG a její partnerské společnosti, neodpovídá za úplnost a přesnost zde obsažených informací. Skupina FIBG a její partnerské společnosti, není povinna a ani se nezavazuje aktualizovat tyto zprávy a informace. Skupina FIBG a její partnerské společnosti, si vyhrazuje právo kdykoli přidat, změnit nebo vypustit jakoukoli informaci na těchto webových Stránkách. Takto zveřejněné údaje a informace a jakékoli další reference o produktech a službách jsou poskytovány bez jakýchkoli záruk nebo podmínek.